monografska izdanja

РЕТРОСПЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА КЊИГА И ЗБОРНИКА 1971-2008
у издању/саиздању Студентског културног центра
прилог историзацији СКЦ-а
приредила Љубинка Гавран, 2009.

Увод
Овај прилог је настао као део тежњи да се изузетно комплексан, у култури региона карактеристичан, вишедеценијски рад СКЦ-а историзује (и на тај начин документује) у јасно одређеним, програмски структурисаним, те стога релативно целовитим сегментима.
У библиографију су увршћена следећа дела:
- публикације чији је издавач или саиздавач СКЦ;
- публикације које су објављене као монографске, намењене ширем тржишту, и као такве се могле набавити у књижарама и/или библиотекама;
- публикације које су објављиване као материјал који је пратио, употпуњавао, односно био у склопу одржавања одређених манифестација у оквиру редовних, текућих програмских активности, а које се, по обиму, намени и садржају, издвајају; а при том их карактерише тематска целовитост.
Већина библиографских описа је рађена de visu, располажући публикацијама које су сачуване у фонду; у многима је у подручју напомена наведено више информација о одговорности за публикацију него што је уобичајено, водећи се, пре свега, намером да чак и они, обично невидљиви, учесници остану упамћени.
Такође, сви остали значајнији подаци наведени у напоменама преузети су из годишњих, месечних или пригодних извештаја de visu или, пак, из публикација и осталих секундарних извора података које имају вреодостојност, а налазе се изван расположивог фонда документарне грађе у Архивско-библиотечком центру СКЦ-а (свуд где је то било могуће наведен је и извор информација).
Наслови објављених публикација су наведени хронолошки, односно по годинама издавања азбучним редом, а потом је израђен и ауторски регистар.
Писма на којима су штампане публикације су ћирилица и латиница.
За публикације које нису објављене као монографске, иако имају све карактеристике књиге, наведени су сви расположиви подаци, као и то да су у питању интерна издања која су пратила, односно темом и садржајем била везана за одређене опште културне и уметничке манифестације и/или личности које су гостовале у програмима и на сценама СКЦ-а.