Alek Vukadinović: Tamni tam i bele basme, predstavljanje poetske zbirke, izdavač: Nolit, Beograd, 1995